''İncil çoğunlukla Kutsal Kitapta kendi mesajının özünü bozan bir kaç ekleme ve çıkarılmanın olduğunu doğruluyor.''

Elimizde Kutsal Kitabın genel olarak  güvenilir olduğunu gösteren deliller olduğundan, çoğu şüpheci iddia ediyor ki Kutsal Kitabın içinde Kutsal Kitabın mesajını çarpıtan değiştirilmiş ya da eklenmiş bazu ayetlerin dışında güvenilirdir. Örneğin, Çoğu müslüman iddia ediyor ki İsa'nın ölümü ve dirilişi ve yalnız İsa Mesih'e imanla kurtulma öğretisi daha sonradan eklenmiş ufak eklemelerdir.Bu sözde eklenmiş öğretiler şöyle özetlenebilirler:

İnsansoyu Yasa'ya tamamen itaat edemeyeceği için asla Yasa'yı yerine getirerek kurtuluşu elde edemez, ama Tanrı lütfu aracılığı ile, çarmıhta günahlarımız nedeniyle hak ettiğimiz cezayı ödemek için eşsiz ve günahsız ''Meshedilmiş kurtarıcı'yı'' göndererek bizim için kefaret ve Tanrı ile barşımayı sağlayan bir araç sağladı. Kurtuluşun bu hak edilmemiş armağanı dinsel çabalarla değil fakat tövbe ve İsa Mesihin öğrencisi olmakla elde edilir.

Eleştirmenlere göre, yukarıdaki öğreti, onların dinsel görüşleri ile uyumlu olmadığı için sonradan eklenmiş olmalıdır. bu şüpheciler İsa'ya verilen ''Rab'' ve ''Oğul'' başlıklarının yanlış anlamında kullanıldığı tüm yerlerin sonradan eklendiğine inanmaları gerekecektir. İncil'i baştan sona okuyan herhangi bir kimseye, bunlar tamamen saçmadır; Çünkü bu mesaj açıkça ve tekrar tekrar İncilin yirmi yedi kitabında da bulunur. bu aynı zamanda en azından İncil öğretisinin yarısında kastedilir. bu olmaksızın, İncil hiçbir anlam içermiyecektir.

''Sonradan bir kaç ayetin eklendiğini'' belirten bu teori İncil'in tamamını okumuş olan birisine saçma gelecektir, Çünkü bu mesaj açıkça ve tekrar tekrar İncilin yirmi yedi kitabında da bulunur. Bu aynı Müjde  İsa'nın bir çok defa söylediği sözlerinde görülür: Matta 26:28, Yuhanna 3:15, Matta 20:28; Markos 10:45, Yuhanna 10:9, Yuhanna 14:6, Yuhanna 6:44,47,48,51, Yuhanna 10:11, Yuhanna 10:28, Yuhanna 11:25, Yuhanna 17:1-2, Yuhanna 17:3, Luka 24:26-27, Luka 4:43, Yuhanna 6:29, Yuhanna 6:33,35, Yuhanna 4:14, Yuhanna 5:21, Matta 18:21-35. Aynı müjde mesajı Petrus tarafından da ilan edilir.(Elçilerin İşleri 2:38, Elçilerin İşleri4:12, 1 Petrus 1:18-19, 2 Petrus 1:16), Yakub (Yakub 2:10), and John (1 Yuhanna 2:1,2). 

Başka bir taraftan, bu mesaj İncil'den çıkarılmayacak bir öğretidir, Bu İncil'in yani ''İyi haber'in'' merkezinde ki mesajıdır. 1

2

Çeviri: Yeremya

Dipnotlar

1 Bu yazı http://www.unchangingword.com/obj_quran_11distorted.php link'in deki "The Bible is mostly accurate, there were just a few verses added or removed which distorted the message."adlı makalenin türkçe tercümesidir. 

2