பொதுவான இஸ்லாமிய ஊகங்கள்

அபூ மிரியம் அவர்களின் கட்டுரைகள்

(Common Islamic Assumptions)

Evaluated by Abu Miriam


முகப்புப் பக்கம் ஆன்சரிங் இஸ்லாம் தமிழ்