Kurani

Një vlerësim i pohimeve myslimane

Para se një person të filloj të kritikoj një libër, ai duhet ta lexojë dhe ta kuptojë librin. Sidoqoftë, Kurani nuk është një libër i lehtë për t’u kuptuar. Në këtë drejtim Një studim tematik i Kuranit nga një perspektivë e krishterë” është një pikë fillestare ndihmëse për të fituar një pikëpamje rreth temave kryesore të prezantuara në këtë libër.